Chill級別緻嘅海邊晚餐 淺水灣笑酤和味炭燒

放工有M佬私家車接送,佢仲落埋車幫我開門…um,呢個電視情節其實係無出現,佢係叫我「快啲上車,禁區嚟架」!之後,佢就話車我去拍拖,晒吓月光,行吓沙灘!夜媽媽拍拖嚟到淺水灣,就梗係要搵間餐廳chill吓,我哋就揀咗食日本野嘅笑酤和味炭燒,望住個大海食晚餐,真係好chill呀!

Read more